Zakres działania

Zadania Biura Współpracy z Gospodarką:

 • inicjowanie i koordynowanie procesu komercjalizacji wiedzy i technologii UŚ oraz zacieśnianie współpracy z gospodarką,
 • obsługa procesu podpisywania porozumień o współpracy z przedsiębiorstwami, umów badawczo-wdrożeniowych, umów konsorcjum, umów o poufności,
 • obsługa procesu realizacji opinii o innowacyjności, ekspertyz itp. na zlecenie przedsiębiorców,
 • przygotowywanie ofert technologicznych, ofert współpracy jednostek organizacyjnych Uczelni i aktywne poszukiwanie partnerów zainteresowanych współpracą,
 • monitorowanie realizacji projektów badawczych pod kątem potencjału komercjalizacyjnego, w tym ścisła współpraca z brokerami technologii/innowacji,
 • stała aktualizacja wykazu projektów badawczych posiadających wysoki potencjał komercjalizacyjny wraz z analizą możliwych scenariuszy pod kątem wdrożenia do przemysłu,
 • stała aktualizacja baz danych dla potencjalnych kontrahentów z przemysłu (baza laboratoriów i aparatury badawczej, patentów),
 • doradztwo dla pracowników naukowych w zakresie ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej, zakładania działalności gospodarczej, form współpracy z przedsiębiorstwami,
 • tworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, parkami naukowymi i naukowo-technologicznymi, inkubatorami, instytucjami otoczenia biznesu, klastrami oraz innymi podmiotami, służącej rozwojowi ekosystemu innowacji oraz systemu komunikacji i wymiany informacji w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć,
 • wspieranie przygotowywania i realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • wspieranie i inicjowanie działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej,
 • aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych dla Uniwersytetu,
 • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych do realizacji wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych oraz prowadzenie działań zmierzających do powoływania konsorcjów implementujących technologie/wiedzę do przemysłu,
 • prezentacja potencjału Uniwersytetu w środowisku gospodarczym (organizacja/udział w targach, konferencjach, kongresach, seminariach etc.),
 • obsługa administracyjna Komisji Rektorskiej ds. Własności Intelektualnej,
 • animowanie współpracy z administracją samorządową na rzecz rozwoju gospodarczego regionu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.