DZIAŁALNOŚĆ BIURA

Biuro Współpracy z Gospodarką jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, której zadaniem jest budowanie współpracy Uniwersytetu Śląskiego z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.


Zakres zadań Biura:

  • budowa i stała aktualizacja pełnej oferty Uniwersytetu Śląskiego dla partnerów otoczenia gospodarczego oraz jednostek samorządowych w zakresie różnych form udostępniania własności intelektualnej i materialnej Uczelni:

• usług naukowo-badawczych (prowadzonych badań, ekspertyz),
• rozwiązań objętych ochroną patentową,
• bazy laboratoryjno-aparaturowej;

  • przygotowywanie materiałów promujących ofertę UŚ w formie elektronicznych baz danych (umożliwiających przeglądanie katalogów prowadzonych prac badawczych lub pracowni laboratoryjnych w komfortowej dla przedsiębiorcy formie) oraz w formie materiałów drukowanych, kolportowanych podczas targów i innych spotkań sfer nauki i przemysłu;
  • podejmowanie kontaktów z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu w celu nawiązania współpracy;
  • promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim UŚ poprzez prowadzenie stałej współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uczelni w celu wskazywania optymalnych form transferu wiedzy do podmiotów otoczenia gospodarczego i zachęcania do podejmowania aktywności w tym zakresie (w tym szczególnie idei zakładania firm odpryskowych przez pracowników naukowych, dydaktycznych, studentów);
  • przygotowywanie ofert technologicznych w porozumieniu z pracownikami naukowymi, w tym pomoc w przygotowaniu wyceny i oceny potencjału wdrożeniowego danego rozwiązania;
  • obsługa procesu transferu wybranej technologii do gospodarki, w tym kwestii formalnych nawiązywania różnych form współpracy między Uczelnią a instytucjami zewnętrznymi (sporządzanie i weryfikacja prawna różnego rodzaju porozumień i umów);
  • podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (funduszy unijnych, wsparcia sponsoringowego) wspierających rozwój idei przedsiębiorczości i współpracę z przedstawicielami środowiska zewnętrznego Uczelni;
  • prowadzenie serwisu WWW Biura Współpracy z Gospodarką, zawierającego informacje zarówno dla przedstawicieli sfer gospodarki, jak i dla pracowników UŚ;
  • stała współpraca z rzecznikiem patentowym Uczelni w celu aktualizowania baz danych i ofert zawierających katalogi własności intelektualnej UŚ.


   

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.