Projekt "DoktoRIS - Program Stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska"

 

Projekt "DoktoRIS - Program Stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska"

 

„DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” to projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Regionalne Kadry Gospodarki (Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) i stanowi odpowiedź na wyzwania stawiane przez Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

Program stypendialny skierowany jest do doktorantek/doktorantów kształcących się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz przygotowujących pracę doktorską o zakresie i tematyce zgodnej z kluczowymi obszarami technologicznymi wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT), tj. uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Śląskiego. Objęcie wsparciem stypendialnym ma służyć wykształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu, przyczyniając się w szczególności do wypracowania innowacyjnych rozwiązań mogących być motorem rozwoju gospodarki w obszarach wskazanych w PRT:

   1.  technologie medyczne (ochrony zdrowia),
   2.  technologie dla energetyki i górnictwa,
   3.  technologie dla ochrony środowiska,
   4.  technologie informacyjne i telekomunikacyjne,
   5.  produkcja i przetwarzanie materiałów,
   6.  transport i infrastruktura transportowa,
   7.  przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy,
   8.  nanotechnologie i nanomateriały.

Pierwsza edycja programu stypendialnego, przewidywana do realizacji na lata 2011-2013, zakłada udzielenie wsparcia finansowego 202 doktorantom zamieszkującym i kształcącym się na obszarze województwa śląskiego. Stypendia będą przyznawane na okres dwóch semestrów akademickich w wysokości do 4500,- zł miesięcznie, z możliwością przedłużenia o dwa kolejne semestry pod warunkiem dalszego spełniania kryteriów formalnych.

Projekt zakłada ponadto przeszkolenie stypendystów w zakresie tematyki związanej z prawem własności intelektualnej, komercjalizacją wiedzy i przedsiębiorczością, co wyposaży ich w umiejętności niezbędne do sprawnego wykorzystywania ich wiedzy w gospodarce rynkowej. Szkolenia prowadzone będą w formule kształcenia elektronicznego (e-learning).

Więcej informacji o projekcie postara się Państwu udzielić

Arkadiusz Puchała

tel. 32 359 22 65

e-mail: arkadiusz.puchala@us.edu.pl 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.