O RZECZNIKU PATENTOWYM

 
Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.) pełnomocnikiem zgłaszającego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych może być tylko – za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w ust. 2 przytoczonego artykułu – rzecznik patentowy.
 
Biuro rzecznika patentowego istnieje w Uniwersytecie Śląskim praktycznie od początku istnienia uczelni. Przez cały ten okres rzecznik patentowy dbał – i nadal dba - o należytą ochronę własności przemysłowej Uniwersytetu Śląskiego. Do jego zadań należy m.in.: kwalifikowanie przedmiotów własności przemysłowej do ochrony, przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony (np. patentu na wynalazek) oraz utrzymywanie ochrony w mocy.
 
Rzecznik patentowy stara się poprzez swoje działania przyczynić się do wzrostu innowacyjności Uniwersytetu Śląskiego oraz poprawić stan świadomości znaczenia ochrony własności przemysłowej wśród pracowników uczelni.
 
Pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w trakcie prowadzenia badań naukowych niejednokrotnie uzyskują nowe, nieznane dotąd rozwiązania, z których wiele spełnia wszelkie warunki, by mogły być chronione prawem własności przemysłowej. Jak dotąd zgłoszono do ochrony ponad 300 przedmiotów własności przemysłowej. Większość z nich to wynalazki, z których duża część już uzyskała patent, a wiele jeszcze oczekuje na decyzję Urzędu Patentowego. Ponadto Uniwersytet Śląski chroni kilka wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych a także znaków towarowych,

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.